Du er her:  - Startside  - IA  - Inkluderende arbeidsliv  - Arkiv IA

Sykefraværet har gått ned

26.9.2010
Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det totale sykefraværet har gått ned med 10,7 prosent. - Gledelige tall, sier YS-lederen.
document image 1

YS-leder Tore Eugen Kvalheim diskuterer IA-avtalen med Delta-tillitsvalgte Yvonne Bell og Gry Lilleås Christoffersen.

Tekst: Liv Hilde Hansen og Gunhild Lervåg
Foto: Liv Hilde Hansen


I følge SSB gikk det totale sykefraværet ned fra 7,1 til 6,3 prosent fra 2. kvartal 2009 til samme periode i år.

Det betyr en nedgang på 12,3 prosent. Egenmeldt sykefravær har holdt seg uendret på 0,8 prosent.

- Noe av nedgangen i sykefraværet kan forklares med at arbeidsmarkedet hadde noe stigende ledighet i denne perioden. Fokuset på IA-arbeidet kan også ha hatt en positiv effekt, mener YS-lederen.

- I de IA-konferansene YS nettopp i disse dager gjennomfører rundt om i landet, får vi også tilbakemeldinger om at det jobbes mer grundig med dette på arbeidsplassene enn tidligere. Det er positivt og borger for en fortsatt nedgang i sykefraværet, sier Kvalheim.

- Hvis vi skal nå våre anstrengelser, trenger vi i tillegg enda flere IA-virksomheter, mener han.

Skolerer tillitsvalgte over hele landet
YS arrangerer nå konferanser om IA-arbeidet i seks av landets største byer. Tirsdag var rundt ett hundre YS-tillitsvalgte samlet i Oslo for å lære om konsekvensene av den nye IA-avtalen.

- Skal vi nå målene i IA-avtalen, må dette forankres på den enkelte arbeidsplass, mener YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- Samarbeidet mellom arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud står helt sentralt, men stikker vi fingeren i jorda, må vi slå fast at dette samarbeidet ikke har fungert frem til nå, sier Kvalheim.

YS-lederen møter i disse dager YS-tillitsvalgte rundt om i hele landet for å diskutere den nye IA-avtalen. Tillitsvalgtkonferansene om IA arrangeres i Bergen, Oslo, Tromsø, Bodø, Kristiansand og Trondheim.

Hensikten er å skolere tillitsvalgte i hva den nye IA-avtalen vil bety på den enkelte arbeidsplass.- Som hovedtillitsvalgt føler jeg en plikt til å være oppdatert på IA-avtalen,
sier Khadija Ichoutene, fersk tillitsvalgt i Delta
.

Tillitsvalgte får større IA-ansvar

De tillitsvalgtes rolle er forsterket i den nye IA-avtalen: De skal være både pådrivere, holdningsskapere, samarbeidspartnere, forslagsstillere, konfliktløsere, grensesettere, forhandlere og støttespillere for egne medlemmer i IA-arbeidet.

Under YS’ IA-konferanser får derfor de tillitsvalgte konkrete tips om hvordan de aktivt kan bruke IA-avtalen, ikke minst når det gjelder innsatsen for å få ned sykefraværet.

- Skal vi lykkes med IA-avtalen denne gang, må vi jobbe med holdninger. Vi må endre kulturen på arbeidsplassen. Men holdningsarbeid tar tid, sier YS-lederen.

Han viser blant annet til det heller dårligere IA-resultatet for personer med nedsatt funksjonsevne. Mange av disse har store problemer med å få innpass på arbeidsmarkedet.

- Men ikke alt er like nedslående. Avtalens delmål 2, om å få mer enn 70 prosent av de sykemeldt tilbake i jobb, har vi faktisk nådd, påpeker Kvalheim.

Vil ha IA-vekkelse
- Jeg får ofte høre av våre tillitsvalgte at de i liten grad blir tatt med i IA- arbeidet. Derfor er det viktig at våre tillitsvalgte er klar over at de er likeverdig parter i samarbeidsavtalen mellom virksomhetene og NAV, understreker YS-lederen.

Kvalheim vil ha intet mindre enn en IA-vekkelse:

- Mitt ønske er at IA-arbeidet skal bli en landsomfattende vekkelse, som gir resultater. Våre tillitsvalgte er en suksessfaktor. De er helt nødvendige for at vi skal lykkes med i IA-arbeidet, sier han.

- Å involvere tillitsvalgte er en del av den norske tradisjonen, forklarer Kvalheim og legger til:

- IA handler først og fremst om arbeid. Jeg tror arbeid gir helse, mening, fellesskap, kollegaer, en følelse av verdi og selvfølelse, påpeker YS-lederen.


Gunnar Lingjerde, tillitsvalgt for Parat på Oslo Skinnauksjoner,
mener det er helt nødvendig at de tillitsvalgte har god kunnskap om IA.

Skolerte YS-tillitsvalgte om IA

- Ofte trekkes tillitsvalgte inn som en siste utvei, når situasjonen er fastlåst. Jeg skulle gjerne kommet i dialog med arbeidstakere og arbeidsgivere tidligere, sier Yvonne Bell, konserntillitsvalgt for Delta ved Vestre Viken HF.

- Tillitsvalgte bør bli sett på som samarbeidspartnere, men slik er det ikke alltid.
Som tillitsvalgt er Bell ofte med den sykemeldte i møter med arbeidsgiveren, og sier det er nyttig å lære mer om den nye IA-avtalen.

- Jeg vil bruke IA-avtalen aktivt, sier hun.

Bell har erfart at tillitsvalgte ofte kan mer om lover og avtaler enn sine egne ledere: - Jeg håper at lederne også blir kurset i IA-avtalen. Også mellomlederne.

Bell har opplevd at ledere gir ansatte feil informasjon, fordi de ikke kjenner lover og avtaler godt nok.

- Ansatte tror jo på det lederne sier, men det hender informasjonen de får derfra er feil.

Bell ønsker at flere ledere i Vestre Viken HF ser på tillitsvalgte som samarbeidspartnere, og at de ble tatt med på møter hvor sykefravær er tema.
Kollega og plasstillitsvalgt for Delta ved Sykehuset Buskerud, Gry Lilleås Christoffersen, understreker at det varierer veldig hvor flinke lederne er til å involvere de tillitsvalgte, og hvor gode de er til å legge forholdene til rette for de ansatte.

- Vestre Viken HF har 8500 ansatte, så variasjonene er store, sier hun.

Viktig å være oppdatert

Khadija Ichoutene, fersk hovedtillitsvalgt for Delta på Oslo universitetssykehus, er glad for at hun nå har fått muligheten til å lære mer om IA-avtalen.
- Som hovedtillitsvalgt føler jeg en plikt til å være oppdatert på IA-avtalen, samt andre lover og regler. Da stiller du sterkere når du skal gi råd til medlemmene og ikke minst arbeidsgiver, mener hun.

Hun tror mer respekt for at vi er forskjellige og en inkluderende holdning kan være med på å redusere sykefraværet.
- Hvis folk trives godt på jobb, blir terskelen for å sykemelde seg høyere, sier hun.


- Mange ledere ser nok IA-avtalen mer som et heft enn et hjelpemiddel,
tror Jan Erik Kvello, personelloffiser i Operasjon støtte Oslo – Sessvollmoen.


Må ha god kunnskap

- Det viktigste for meg når jeg skal iverksette den nye IA-avtalen på min arbeidsplass, er å ha god nok kunnskap, både om IA-avtalen som sådan, men også om intensjonen bak avtalen og det materielle innholdet.

Det sier Gunnar Lingjerde, tillitsvalgt for Parat på Oslo Skinnauksjoner. Lingjerde er også medlem av IA-utvalgene i både Parat og YS.

- Dessuten må man ha et godt samarbeid med både ledelsen, vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og kontaktpersonene ved arbeidslivssentrene, sier han.

- Vi må ha gode rammebetingelser, det vil si tid og ressurser til å drive IA-arbeid. Og det er nødvendig at IA-arbeidet forankres i hele tillitsvalgtsapparatet.

Han mener den største utfordringen er å integrere IA-avtalen i det løpende HMS-arbeidet, samt bedriftens totale virksomhet:

- Det er nødvendig å få løpende tilbakemeldinger på hvordan en ligger an på de tre delmålene i IA-avtalen, påpeker han.

- For at vi skal lykkes med IA-arbeidet er det viktig å vise til den samfunnsøkonomiske, så vel som den bedriftsøkonomiske gevinsten ved et vellykket IA-arbeidet, er tipset fra Lingjerde.

IA som brekkstang
- Jeg tror tillitsvalgte kan bruke IA-avtalen som en brekkstang for å ta vare på sine kollegaer, sier Jan Erik Kvello, personelloffiser i Operasjon støtte Oslo – Sessvollmoen.

- Mange ledere ser nok IA-avtalen mer som et heft enn et hjelpemiddel. Da må de tillitsvalgte kalle inn ledelsen og sørge for at virksomheten får et aktivt forhold til IA-avtalen.
Kvello tror oppstarten av den nye IA-avtalen blir den største utfordringen.

- En barriere skal passeres. Derfor er det viktig å synliggjøre IA-arbeidet, sier Kvello. 
 

[Tilbake]Utskriftsversjon