Ny lov om tjenestepensjon

28.6.2012
Banklovkommisjonen legger i dag fram utkast til ny fremtidsrettet lov om tjenestepensjon i privat sektor.
document image 1

Kommisjonen foreslår en såkalt hybrid tjenestepensjonsordning som kombinerer egenskaper fra ytelsespensjon og innskuddspensjon.

«Dette er et spennende forslag som kan vise seg bli mye brukt i privat sektor i fremtiden» sier YS leder Tore Eugen Kvalheim. Han viser til at den nye ordningen er godt tilpasset ny folketrygd og kan gi vesentlig større forutsigbarhet for arbeidstakerne enn dagens innskuddsordninger. Samtidig er det mulig å unngå en del av den uforutsigbarhet og de ulemper som har gjort dagens ytelsesordninger vanskelig å leve med for bedriftene.

Den nye loven er imidlertid en rammelov. Det vil si at det kan etableres forskjellige ordninger på forskjellige bedrifter innenfor lovens rammer. Det er et fleksibelt system som tillater at forskjellige kostnader og forskjellig risikofordeling på ulike bedrifter. Det er skissert to hovedmodeller med mulighet for variasjoner innenfor modellene, standardmodellen og grunnmodellen.

I begge modeller skal premie fastsettes i % av lønn og pensjonen forutsettes oppregulert i takt med lønnsøkning. Den viktigste forskjellen mellom ordningene er at i standardmodellen garanterer arbeidsgiver for at oppreguleringen skjer uavhengig av avkastning på pengene.

Det er ikke tatt stilling til hva som skal skje med dagens ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger og det er ikke gjort endringer når det gjelder innskuddspensjon og uføre. Dette er blant de viktige temaene banklovkommisjonen skal arbeide med i utredningens fase III som begynner etter ferien.
Kvalheim poengterer viktigheten av at banklovkommisjonen finner gode løsninger også i de spørsmål som gjenstår. Videre at disse kommer på plass raskt slik at vi unngår at mange går over til innskuddspensjon før loven kommer.
 

[Tilbake]Utskriftsversjon