Forhandler om ny IA-avtale

25.1.2010
- YS er glad for at regjeringen er så tydelig på at arbeidstakernes rettigheter ligger fast i sykelønnsordningen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
document image 1

Foto: YS

Torsdag forrige uke møtte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm partene i arbeidslivet til det første forhandlingsmøtet om det videre IA-samarbeidet. Det mest sentrale spørsmålet blir hvordan man i fellesskap kan få ned sykefraværet.

- Utgangspunktet for forhandlingene er at fagbevegelsen kommer med et samlet krav i forhold til innholdet i ny IA-avtale, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- Jeg er glad for at regjeringen er så tydelig på at arbeidstakernes rettigheter ligger fast i sykelønnsordningen. Det er ingenting jeg håper mer enn at det også vil være realiteten i framtiden, sier YS-lederen. 

- Samtidig er jeg veldig bekymret for utviklingen i sykefraværet. Derfor må både regjeringen og partene i arbeidslivet denne gangen anstrenge seg veldig for å få på plass en IA-avtale som innebærer en nedgang i sykefraværet.

- Vi har sett mange eksempler på at bedrifter som er flinke i IA-arbeidet klarer å redusere sykefraværet. Derfor er jeg optimistisk til at vi greier å finne løsninger som gir nedgang i fraværet, uttaler Kvalheim.

- Om vi ikke ser en nedgang i sykefraværet må vi være forberedt på den debatten som kan komme når det gjelder sykelønnsordningens framtid, sier han.

YS-lederen minner samtidig om de andre delmålene i IA-avtalen: Å øke seniorenes avgangsalder fra arbeidslivet og å inkludere flere funksjonshemmede.

- Vi har klart å øke seniorenes avgangsalder, men vi må arbeide mer med å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet. Dessuten må vi finne frem til tiltak som gjør at flere som har flerkulturell bakgrunn kommer inn på arbeidsmarkedet, sier Kvalheim.

YS ser følgende utfordringer:
* Et viktig element for å unngå at folk blir syke, er arbeidsgivers plikt til å drive systematisk HMS-arbeid. Målet må være fokus på et godt arbeidsmiljø som gjennom forebyggende arbeid bidrar til at folk ikke blir syke. Arbeidsgiverne må i større grad forpliktes til å ta dette arbeidet på alvor. 

* Både arbeidsgiver og den sykemeldte må være positiv til bruk av avventende og gradert sykemelding. Her har legene et stort ansvar. Det er viktig at vi får holdninger som innebærer større bruk av avventende sykemelding, fordi vi vet at dess lenger fravær fra arbeid, dess vanskeligere å komme tilbake. Arbeid er i seg selv helsefremmende. 

* Det er viktig at tillitsvalgte sammen med arbeidsgiver får en tydeligere rolle i fremtidige IA-avtaler. 

* Tidlig intervensjon og dialog i sykefraværsforløpet er avgjørende for å hindre langtidsfravær. Her har Nav en viktig rolle og må derfor tilføres tilstrekkelige ressurser, menneskelige og økonomiske, for å kunne ivareta sin rolle i IA-arbeidet.

* Vi må få på plass virkemidler som gjør det mer lønnsomt å bli IA-virksomheter. 

* Seniorenes avgangsalder fra arbeidslivet må fortsatt økes. Flere funksjonshemmede må inkluderes i arbeidslivet.

- Alle parter må se på IA-utfordringene med friske øyne. Derfor blir holdninger viktig; både hos arbeidsgiver, tillitsvalgt, lege og arbeidstaker, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.  

For mer informasjon kontakt:
YS-leder Tore Eugen Kvalheim, mobil: 92 42 57 88
Politisk rådgiver Marit Momrak Wright, mobil: 91 88 11 92

[Tilbake]Utskriftsversjon