AFP skal fortsatt sikre "sliterne" verdig avgang

15.2.2008
- YS vil kreve at avtalefestet pensjon (AFP) må fortsette på dagens nivå i forhold til de som må gå først, sier Tore Eugen Kvalheim, leder i YS.

Kvalheim fremhever at i forhold til AFP-debatten er ufordringen å forene to viktige hensyn: Det ene er å fremforhandle en god pensjon for 62-åringene på linje med dagens ordning. Det andre er å forhandle frem en ordning som stimulerer til fortsatt arbeidsinnsats.


- Det første hensynet må ta utgangspunkt i at er man ”sliten” så bør man ha rett til full pensjon, men med ingen, eller sterkt begrensede muligheter til ekstra inntekt. Samtidig bør vi se på ordninger som gjør det mulig å kombinere arbeid og pensjon slik at de arbeidstakere som vil og kan, skal få anledning til å fortsette i arbeidslivet i noen år til, understreker han.


I høringsnotatet til ny alderspensjon i folketrygden foreslår Regjeringen også å endre folketrygden slik at når levealderen i befolkningen øker, så må folk være yrkesaktive lenger for å ha rett til samme pensjon som tidligere. - YS mener at de foreslåtte endringene, eller levealdersjusteringene, fases inn for brått og vi vil forslå at de innføres på en langt mykere måte, sier han. Men det er i forslaget til ny alderspensjon at det er riktig å arbeide for dette.


YS har hele tiden ment at AFP-ordningen skal videreføres som en selvstendig tariffestet ordning med grunnlag i avtaleverket. Men det betyr ikke at den ikke kan endres: Å helt unnta AFP for virkningene av økt levealder vil være i motstrid til pensjonsforliket i Stortinget og vil undergrave arbeidet med å få til en robust folketrygd som skal virke i mange år fremover, sier Tore Eugen Kvalheim.


- Prinsippet er allerede vedtatt av Stortinget. Vi ønsker ikke bare en robust folketrygd, men også en folketrygd for fremtiden, tilpasset premissene for pensjonsreformen. Dersom vi ikke makter å forene dette, risikerer vi at pensjonsreformen undergraves og at den vil måtte tas opp igjen til fornyet behandling om få år, understreker Kvalheim.

[Tilbake]Utskriftsversjon