Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS

Foreslår ny lov

21.7.2009
AID har foreslått en ny lov som skal regulere de sosiale tjenestene i Nav. AVYO er positiv til forslaget og mener det vil støtte målsettingene i Nav-reformen.
document image 1

Illustrasjonsfoto: Samfoto

YS-forbundet AVYO er positiv til forslaget om at kommunale tjenester ved Nav-kontorene flyttes over fra sosialtjenesteloven til ny lov.  

- Vi synes det er positivt at de kommunale ”må-oppgavene” ved Nav-kontorene utvides, slik at de omfatter de som naturlig hører sammen.  Forslaget vil støtte opp under Nav-reformens målsettinger, og vil tilrettelegge for en bedre koordinering og samordning av tjenestetilbudet, sier AVYOs forbundsleder Anne S. Henriksen.

- Vi mener også at fylkesmannens tilsyn med de kommunale tjenestene vil være tjenelig for å ivareta rettssikkerheten for brukerne på en bedre måte, legger Henriksen til.

Ny lov om sosiale tjenester ble fremmet i statsråd 19. juni og går nå til Stortinget for behandling.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunal praksis
Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte i fjor vinter ut et høringsforslag om å samle de kommunale tjenestene som skal inngå i Nav-kontorene i egen lov. I forslaget ligger en sentral velferdslov og en regulering av tjenester som i stor grad skal dekke grunnleggende behov.

Det er dessuten foreslått å innføre tilsyn med tjenestene etter loven, samt å lovfeste en plikt til intern kontroll for kommunene på de samme forvaltningsområdene.

AVYO støtter forslaget om å samle de kommunale tjenestene i NAV-kontorene i egen lov.

AVYO støtter også forslaget om at fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunenes praktisering av den delen av loven som regulerer individuelle tjenester og rettigheter.

Tydeligere sammenheng mellom sosial- og arbeidsmarkedspolitikk
Høringsrunden har resulterte i Ot.prp. nr. 103 (2008-2009): Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Her fremgår det blant annet:

Departementet ser det som hensiktsmessig at de av kommunens tjenester som skal inngå i Nav-kontorene blir forankret i en egen lov. Med lovforslaget ønskes å tydeliggjøre sammenhengen mellom de sosialpolistiske og arbeidsmarkedspolitiske virkemidlene og legge til rette for nye satsinger.

Forslaget vil også være bedre tilpasset dagens organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen, og støtte opp under Nav-kontorene som enheter som underbygger det felles ansvar stat og kommune har for kontorenes tjenester og resultater.

I dag skal NAV-kontorene som et minimum ivareta de kommunale oppgavene økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram.

Vil utvide de kommunale oppgavene
AID foreslår at det opprettes en ny lov der de obligatoriske, kommunale oppgavene i Nav-kontorene blir utvidet. Disse skal omfatte:
- Rett til opplysning, råd og veiledning
- Midlertidig botilbud
- Individuell plan
- Økonomiske stønader
- Kvalifiseringsprogram
- Generelle oppgaver, som blant annet kommunens ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid med andre deler av forvaltningen og med frivillige organisasjoner

Begrunnelsen for denne utvidelsen av obligatoriske, kommunale oppgaver er at det er nær, faglig sammenheng mellom forvaltning av økonomisk stønad og tildeling av midlertidig husvære.

Dessuten blir informasjon, råd og veiledning i praksis gitt i tilknytning til de øvrige tjenestene.

Det foreslås videre at fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens forvaltning av de individuelle tjenestene etter lovforslaget og at kommunen skal ha plikt til å føre intern kontroll på de samme oppgaveområder. 

Begrunnelsen for forslaget er ivaretakelse av rettssikkerheten: Å sikre at tildeling av tjenestene skjer i henhold til lov og forskrifter.

[Tilbake]Utskriftsversjon