Du er her:  - Startside  - Om YS  - Representantskapet

Representantskapet

YS’ høyeste organ er representantskapet. Det er de 19 YS-forbundene som utpeker utsendnger til dette organet. Forbundene kan la seg representere i representantskapet med inntil en delegat for hver påbegynte 10.000 medlemmer.

Ved avstemning avgir representantene vedtektede stemmer iht. følgende skala:
Inntil 2.000 medlemmer 1 stemme
Inntil 4.000 medlemmer 2 stemmer
Inntil 6.000 medlemmer 3 stemmer osv.

Hvert sentralstyremedlem har én stemme i representantskapet, dog ikke ved behandling av beretning og regnskap. En representant fra YS Ung tiltrer representantskapet med en stemme. Antall medlemmer er samsvarende med det organisasjonene betaler kontingent for til YS per 1. januar og 1. juli hvert år.

Representantskapet møtes minst 2 ganger per år. Det innkalles av leder, men kan også kalles sammen dersom minst to medlemsforbund krever det. Hvert fjerde år velger representantskapet YS-leder, 1. og 2. nestleder, revisor og kontrollutvalg. Representantskapet vedtar også prinsipprogram for 4-årsperioden.

Hver år vedtar representantskapet hovedsatsingsområder, årsbudsjett, kontingent, beretning og godkjenner reviderte regnskap.

[Tilbake]Utskriftsversjon