Likestilling og diskriminering

Likestilling er mer enn fravær av diskriminering, på samme måte som like muligheter er mer enn like rettigheter. Formelt like rettigheter er en forutsetning for å skape likestilling, men dessverre ikke tilstrekkelig. Reell likestilling skapes når alle, uansett gruppetilhørighet eller personlige forhold, har like muligheter til deltakelse og utvikling.

Kanskje kan vi også definere likestilling som lik rett til å være forskjellig?

Hva er diskriminering?
Diskriminering er negativ forskjellsbehandling uten saklig grunnlag eller formål. Lovverket dekker bl.a. diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

I lovverket skiller man mellom forskjellige former for diskriminering:
• Direkte diskriminering: At en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunnlag omtalt i lovverket blir behandlet dårligere enn andre ville ha blitt i en tilsvarende situasjon.

• Indirekte diskriminering: I arbeidslivet omfatter dette tilsynelatende nøytrale bestemmelser, handlinger eller unnlatelser som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere eller arbeidstakere.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering i lovverket.

Samfunnsforskere snakker også om statistisk diskriminering, som f.eks. betyr at kvinners individuelle valg medfører negative konsekvenser for alle kvinner i fruktbar alder fordi det oppstår forventninger til gruppen som sådan.

Du ser det ikke før du tror det!
Når det er spørsmål om likestilling og diskriminering kan det norske ordtaket ”Du tror det ikke før du ser det” noen ganger forandres til ”Du ser det ikke før du tror det!”. Majoritetens virkelighetsoppfatning og erfaringer er ofte annerledes enn minoritetenes, bl.a. fordi det er flertallet som innehar definisjonsmakten (som er makten til å definere hva som er viktig og riktig).

[Tilbake]Utskriftsversjon