Du er her:  - Startside  - IA  - Om inkluderende arbeidsliv

Om inkluderende arbeidsliv

Et bærekraftig og inkluderende arbeidsliv har plass for at alle. Alle skal få bidra med sin kompetanse i arbeidslivet. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er et viktig bidrag for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet.
document image 1

Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt

Den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv gjelder fra 2014 til 2018. Avtalen er inngått mellom Regjeringen ved arbeidsministeren, arbeidsgiverorganisasjonene ved NHO, Virke, KS, Spekter og staten som arbeidsgiver, samt arbeidstakerorganisasjonene ved YS, LO, Unio og Akademikerne.

YS har utarbeidet et opplærings verktøy for tillitsvalgte. Under finner du lenker til fem opplæringsmoduler du som er tillitsvalgt kan bruke i opplæringssammenheng.
Hva er IA-avtalen?
Hva er nytt i IA-avtalen?
Hva er partssamarbeidet?
Hvorfor satse på IA?
Den tillitsvalgtes rolle

Avtalens innhold
Avtalen har tre ulike delmål;
1. Redusere sykefraværet
2. Tilsette flere med redusert funksjonsevne
3. Øke den reelle pensjoneringsalderen

Sykefravær
Et inkluderende arbeidsliv er helsefremmende fordi den enkelte arbeidstaker kan føle seg verdsatt og inkludert. YS jobber for et arbeidsliv, der arbeidstakere får utvikle og benytte sine ressurser og der ingen støtes ut. Sykefraværet kan forklares på mange måter. YS ønsker å bidra med ideer til tiltak som kan forebygge sykefravær og hvordan vi kan legge til rette for at syke og uføre kan komme så raskt som mulig tilbake i jobb.   

Aktiviteter og prosjekter
YS deltar i ulike partssammensatte utvalg, hvor inkluderende arbeidsliv er tema. YS er representert i flere arbeidsgrupper som arbeider direkte med oppfølging av IA-avtalen.

YS' forum for inkluderende arbeidsliv
Alle sektorene i YS er representert i YS forum for arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Forumet er et råd for YS og deres forbund i forbindelse med både forhandlinger om og gjennomføring av IA-avtalen og et mer inkluderende arbeidsliv.

Flere i arbeid
Mennesker med psykiske problemer eller som har redusert fysisk funksjonsevne, utgjør en viktig arbeidsressurs. De skal ha like muligheter som andre til å delta i arbeidslivet. Mytene om at noen er annerledes enn andre, er med på å hindre mennesker fra å delta i arbeidslivet.

IA-avtalens delmål nummer to har vært å sikre tilsetting av så mange som mulig med redusert funksjonsevne. Dette gjelder både for å beholde de som allerede er innenfor arbeidslivet, men også for å sikre at flere får mulighet til å komme inn i arbeidslivet.

Seniorpolitikk
Seniorpolitikk rommer all aktivitet som har som mål å rekruttere, utvikle og beholde seniormedarbeidere og deres kompetanse til beste for virksomhetens formål, den enkelte og for samfunnet.

Med et stadig økende behov for kompetent arbeidskraft er det å få flere arbeidstakere til å stå lenger i arbeidslivet en viktig målsetting, også for å sikre at den kompetansen som hver enkelt innehar blir brukt best mulig, og at hver enkelt av oss kan bidra på best mulig måte.

YS er opptatt av at arbeid, arbeidstidsordninger og permisjonsordninger må ta hensyn til den enkeltes livsfase og livssituasjon. Gode ordninger er viktige i alle faser av livet for å sikre en mer helhetlig tilknytning til arbeidslivet. Alle virksomheter må utvikle og praktisere en seniorpolitikk som legger til rette for at den enkelte kan fortsette en yrkesaktiv karriere lengst mulig.

Aktiviteter og prosjekter
YS Seniorråd har utarbeidet et to dagers opplegg for Bevisstgjøringskurs for 45+.
Det er også utarbeidet et idehefte til bruk i seniorpolitisk arbeid på arbeidsplassene.

[Tilbake]Utskriftsversjon