Du er her:  - Startside  - Utdanning  - Høringer

Høringer

Her finner du høringsuttalelser fra YS på utdanningsfeltet. Normal prosedyre i YS er at mottatte høringsbrev videresendes til våre forbund med en svarfrist til sekretariatet på 1-2 uker før den endelige fristen. Mottatte innspill fra forbundene blir sammenfattet og utgjør YS sitt svar til avsender. Noen av våre forbund er direkte høringsinstanser og sender inn egne høringssvar.

2016

Digital karriereveiledning
 
Karriereveiledningsutvalget har levert sin delrapport "Karriereveiledning i en digital verden". YS mener at digital karriereveiledning er et viktig element i et helhetlig og framtidsrettet system for karriereveiledning, men at dette må være et supplement til personlig karriereveiledning og ikke en kjerneaktivitet. YS oppfordrer også utvalget til å tenke ut nye modeller for et karriereveiledningssystem uten å være bundet opp til eksisterende tilbud.

Høringssvaret

 

2015

Praksisbrevordningen

YS er positive til at det innføres en ikke søkbar ordning for praksisbrev i alle fylkeskommuner. Vi forutsetter at det avsettes tilstrekkelige ressurser til å gjøre ordningen kvalitativt god og individuelt tilrettelagt.

 

Godkjenning av utenlandsk fagopplæring
 
YS mener det er viktig for både individ og samfunn at kompetanse og arbeidskraft blir brukt på en god måte. YS er derfor positive til forslaget om å etablere en godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring, og at denne ordningen legges til NOKUT.

Høringssvaret

 

Mulighet for mer grunnskoleopplæring

YS er glad for forslaget til endring av opplæringsloven som kan bidra til en bedre sammenheng mellom grunnskoleopplæring og videregående opplæringen. Høringen inneholder også forslag om friere skolevalg, opplæringsplikt ved utenlandsopphold og grense for maksimal skolestørrelse.

 

Fremtidens skole
 
YS er skuffet over at Ludvigsen-utvalget ikke har vært mer offensive og tydelige på en satsing på praktiske og estetiske fag i sin sluttrapport NOU 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser. Bortsett fra dette finner YS mange gode og fremtidsrettede forslag i rapporten.

Høringssvaret

 

Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

I sitt høringssvar til NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg, støtter YS utvalgets forslag om en prosess med sammenslåing av fagskoler, og ønsker at myndighetene skal involveres sterke i dimensjoneringen av fagskolesektoren. YS ønsker å beholde fagskolepoeng framfor å innføre studiepoeng, men ønsker en ordning der fagskoleutdanning blir verdsatt i forhold til inntak til høyere utdanning og i forhold til godkjenning av kompetanse. YS understreker også behovet for at alle hovedorganisasjonene må sikres fast representasjon i fagskolerådet.

Høringssvaret

 

Finansiering av universiteter og høyskoler

YS er i sitt høringssvar opptatt av de forslag som vi mener har betydning for en god dimensjonering og gjennomstrømming i høyere utdanning, og støtter derfor forslag rapporten fra ekspertutvalget som kan bidra til en bedring på disse områdene. YS ber også om at det gjøres en vurdering av gjeldende studiefinansieringsordning for å se om endringer kan medføre bedre gjennomstrømming. YS støtter ellers i hovedsak ekspertgruppas forslag om kun å foreta justeringer i nåværende finansieringsmodell for universiteter og høyskoler.

Høringssvaret

 

Forslag om endringer i privatskoleloven

YS ønsker et utdanningssystem som baserer seg på en sterk offentlig skole, med et begrenset antall private skoler. Det er imidlertid viktig for YS å nå få en lov om private skoler som kan stå seg over tid. Derfor synes YS det er fornuftig av regjeringen å legge fram et forslag til lovendring der de har moderert målsettingene i regjeringsplattformen.

Høringssvaret

 

2014

Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

MOOC (Massive Open Online Courses) kan bli et fullverdig alternativt til tradisjonelle lærings- og utdanningsformer, og et betydelig bidrag til livslang læring i et skiftende og kompetansekrevende arbeidsliv, mener YS i sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet på NOU 2014:5 - MOOC til Norge.

Høringssvaret

 

Godkjenning av privatskoler

YS er skeptisk til å godkjenne søknader om opprettelse av private skoler på områder der et privat tilbud kan medføre nedleggelse av tilsvarende offentlig tilbud, men har ikke de samme innvendingene i forhold til tilbud som kan supplere tilbud i den offentlige skolen, er blant tingene YS kommenterer til søknadene om godkjenning av privatskolene Norsk restaurantskole og Real- og yrkesfaggymnaset.

Høringssvaret

 

Midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven

YS er opptatt av at vi skal ha et godt utdanningssystem med høy kvalitet på opplæringen som tilbys. YS ønsker et forutsigbart og oversiktlig opplæringstilbud som er åpent og tilgjengelig for alle.

Høringssvaret

 

Påbygging til generell studiekompetanse

YS har i flere år tatt til orde for å utvide retten til videregående opplæring ved å innføre rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. Vi støtter derfor Kunnskapsdepartementets forslag om å endre opplæringsloven slik at denne retten blir en realitet fra 1.august 2014. 

Høringssvaret

2013

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Regjeringen følger opp Meld.St.18 (2012-2013) med å utarbeide en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og har blant annet invitert partene, næringslivet og høyskolesektoren til å komme med innspill. YS har trukket fram dimensjonering av utdanningstilbudet, utvikling av kompetanseframskrivingsverktøy, utvikling av arbeidslivsbasert masterutdanning, livslang læring og integrert lederutdanning i sitt innspill.

Høringssvaret

Kvalitet i fagopplæringen
YS er opptatt av relevant og kvalitativ god fag- og yrkesopplæring, og er derfor positive til utvikling av et kvalitetsvurderingssystem. YS finner det imidlertid beklagelig at de yrkesfaglige utdanningene med et treårig skoleløp ikke er inkludert i det foreliggende forslag til beskrivelse.

Høringssvaret

Lenke til høringsbrevet fra direktoratet kan leses her

Ny forskrift til fagskoleloven
YS anbefaler at det utvikles retningslinjer slik at universiteter og høyskoler anerkjenner fagskolepoeng. Vi peker også på behovet for informasjon til arbeidslivet om fagskoleutdanningene slik at utdanningen blir verdsatt av arbeidsgiverne.
Høringssvaret

Forskriftsendring inntak til videregående opplæring
YS har påpekt at Utdanningsdirektoratet må sørge for at det ikke vedtas endringer i forskriften som vil ha begrensende konsekvenser for tiltak som blir igangsatt etter behandlingen av Meld. St. 20 - På rett vei.
YS har også kommentert forslag til endringer i inntaksreglene for elever med spesielle behov, inntak til Vg2 og Vg3, og manglende kvalitetssikring av praksis for elever som går tre-årige utdanningsløp på yrkesfaglige studieprogram.
Høringssvaret

Meld. St. 18 - Lange linjer - Kunnskap gir muligheter
YS deler i hovedsak meldingas situasjonsbeskrivelser, og de holdninger og synspunkter som ligger til grunn for de valg som pekes på for framtida, men etterlyser klarere tiltak for å bedre samsvaret mellom det utdanningstilbudet vi gir og den kompetanseetterspørselen som er i arbeidslivet.
Høringssvaret

Meld. St. 20 - På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen
YS er glade for flere av de foreslåtte tiltakene i meldinga, og mener spesielt at rett til påbygging etter fagbrev og innføring av flere Y-veier vil være gode tiltak for å øke gjennomføringen av videregående opplæring innen yrkesfagene. YS er imidlertid skeptiske til forslaget om å opprette en yrkesfaglig vei til studiekompetanse for helse- og oppvekstfagene fordi vi tror dette vil redusere rekrutteringen til helsearbeiderfaget.
Høringssvaret

Kryssløp
YS støtter forslagene om å innføre kryssløp fra industriteknologi til industriell matproduksjon, og fra teknikk og industriell produksjon til anleggsteknikk.
Høringssvaret

Muntlig eksamen
YS ønsker en mer enhetlig praksis når det gjelder muntlig eksamen, og at retningslinjene for muntlig eksamen skal forskriftsfestes.
Høringssvaret

2012

Nye rammeplaner for lærerutdanningene
YS er positive til endringer i lærerutdanningene som kan øke kvalitet og kompetanse, men er kritiske til å gjøre endringer som kan føre til at færre med 3-årig yrkesutdanning, fag- eller svennebrev blir yrkesfaglærere.
Høringssvaret

Organisering av et system for kompetanseframskrivning
YS ser behovet for og nytten av framskrivninger om framtidig kompetansebehov i Norge, men ønsker en nærmere avklaring på hva framskrivningene skal inneholde og hvordan de skal brukes. YS mener at partene i arbeidslivet må ha et formelt ansvar og en reell innflytelse hvis det etableres et system for kompetanseframskrivning.
Høringssvaret

Endring i forskrift om opptak til høyere utdanning
Det er rimelig at voksne med nedsatt arbeidsevne blir tatt hensyn til når arbeidserfaring skal vurderes ved opptak til høyere utdanning etter 23/5-regelen, mener YS.
Høringssvaret

Endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
YS støtter en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav for fagskoleutdanning for et begrenset antall fag, men ønsker at hovedregelen for opptak skal være yrkesfag.
Høringssvaret

Organisering av faglige råd 2012-2016
Videreføring av antall faglige råd, og en begrensning på antall medlemmer i rådene, er blant innspillene YS har kommet med for mandat og organisering av de faglige råd i kommende periode.
Høringssvaret

Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen
YS mener at økt lærertetthet er et godt bidrag for å lykkes med nødvendige tiltak for å få en bedre grunnskole.
Høringssvaret 

 


 

 


 

[Tilbake]Utskriftsversjon