Tillitsvalgtes rolle

De tillitsvalgte rolle er forsterket i den nye intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Her gir vi deg noen tips om hvordan du som tillitsvalgt aktivt kan bruke IA-avtalen.


Den tillitsvalgte har en viktig rolle som pådriver i arbeidet med å sikre at virksomheten eller arbeidsplassen faktisk inngår en IA-avtale.

Se avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Også i planprosessen for å utforme mål og tiltak i samsvar med arbeidstakernes rettigheter, behov og plikter har den tillitsvalgte et sentralt ansvar. Ved inngåelse av lokal IA-avtale skal den tillitsvalgte undertegne avtalen. Det samme gjelder kontrollen med at avtalen følges opp, evalueres og eventuelt justeres.

Våre tillitsvalgte er også viktige som holdningsskapere. Her kan du bidra til å skape positive holdninger og følge opp IA-avtalen, overfor både ledelsen og medlemmene. Som tillitsvalgt er det din oppgave å fremme grunnleggende, inkluderende holdninger.

Samarbeidspartner
Våre tillitsvalgte skal være samarbeidspartnere og stå i en likeverdig relasjon til arbeidsgiver,
andre tillitsvalgte, verneombud og bedriftshelsetjeneste.

Arbeidsgiver har ansvaret for HMS (helse, miljø og sikkerhet). Den tillitsvalgte skal være samarbeidspartner i HMS-arbeidet.

Som tillitsvalg er du en viktig og sentral forslagsstiller. Du kan fremme forslag som kan forebygge eller løse problemer knyttet til arbeidsmiljø i AMU (arbeidsmiljøutvalg), personalmøter og andre fora.

Konfliktløser og megler
Du er også en viktig aktør som konfliktløser og megler. Som tillitsvalgt har du ansvar for å bidra til og hindre utstøting, mobbing og trakassering av kolleger. Du skal bidra til å løse konflikter mellom ansatte og ansvarliggjøre ledelsen som problemløser. Du skal også bidra til å løse konflikter mellom ledere og ansatte.

De tillitsvalgte har en viktig rolle videre som grensesetter, både overfor ledelsen under for store arbeidsbelastninger, høyt arbeidspress og farlige arbeidsforhold, og ved oppfølging av arbeidstakere som medfører for stor belastning på andre.

Du skal bistå arbeidstakere i grensesetting, der arbeidsgiver i sin oppfølging ved sykdom blander seg inn i private forhold som ikke er relevante.

Videre fungerer den tillitsvalgte ofte som forhandlere. Dette kan dreie seg om bemanningsspørsmål, behov og ressurser, rammebetingelser, arbeidsforhold både på gruppe- og individnivå, behov for bedre, fysiske arbeidsforhold og tekniske hjelpemidler og utstyr, men også innenfor det psykososiale arbeidsmiljøet.

Støttespiller overfor medlemmene
Du er også viktig som støtte for enkeltmedlemmer med spesielle behov i arbeidssituasjonen, som ønsker det i samtaler med ledelsen, i oppfølgingen av sykefravær og ved tilretteleggingsbehov.

[Tilbake]Utskriftsversjon