Du er her:  - Startside  - Likestilling  - Lovverk

Lovverk

Gjeldende lover:

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), kapittel 13 (vern mot diskriminering)

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)

 


Diskrimineringslovutvalget:

Diskrimineringslovutvalget skal legge frem forslag til en samlet og mer helhetlig diskrimineringslovgivning. Utvalget skal ifølge mandatet utrede en samlet lov mot diskriminering, inkludert spørsmålet om eventuelle nye grupper bør omfattes av lovens diskrimineringsvern.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd 1. juni 2007. Det har frist for å legge frem sin innstilling innen 1. juli 2009. YS er representert i utvalgets referansegruppe med seniorrådgiver Hege Herø.

[Tilbake]Utskriftsversjon