Slik søker du

Retningslinjer for YS Internasjonale Solidaritetsfond

Godkjent av styret for solidaritetsfondet den 11. februar 2011.

1. Formål
Solidaritetsfondets hovedmålsetting er å støtte utviklingen av demokratiske og rettferdige samfunn. Formålet er medvirkning til å bygge sterke og uavhengige fagorganisasjoner. Solidaritetsfondet skal bidra økonomisk til prosjekter som fremmer faglig solidaritet og samarbeid internasjonalt. Prosjektene må være veldefinerte og tidsbegrensede.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund støtter den organisatoriske utviklingen av fagorganisasjoner og arbeider for at fagbevegelsen får økt internasjonal innflytelse.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund legger vekt på at det internasjonale solidaritetsarbeidet skal engasjere egne medlemmer. Som en hovedregel må mottakere av fondsmidler være partpolitisk uavhengige fagorganisasjoner/faglige organisasjoner. Det gis i utgangspunktet ikke støtte til enkeltpersoner.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund er opptatt av å ta samfunnsansvar, og enhver tildeling fra solidaritetsfondet vil bli vurdert i henhold til virksomhetsstrategiene. Det tas etiske og miljømessige hensyn i vurderingen av en søknad om støtte.

2. Prosjekter

Organisasjoner som er medlem av IFS/ITUC (Internasjonale Faglige Samorganisasjon - International Trade Union Confederation) anses som kvalifiserte søkere. Også organisasjoner som er i etableringsfasen og ennå ikke har rukket å bli tatt opp som medlem av IFS, kan kvalifisere til støtte fra fondet. Midler til ulike prosjekter kan dessuten gis som direkte støtte til IFS Solidaritetsfond. Prosjekter i regi av NORAD kan også tilgodeses ved hel eller delvis finansiering av egenandel.

YS-forbundene kan søke midler til egne internasjonale prosjekter, som faller innenfor solidaritetsfondets formål.

Aktiviteter som støttes skal foregå utenfor Norges grenser, men mottakerorganisasjonen kan ha kontorer eller representasjon i Norge.
 
3. Forvaltning
YS Internasjonale Solidaritetsfond har eget styre som består av representanter fra YS-forbundene og YS-sekretariatet. Styret i YS Internasjonale Solidaritetsfond velges av YS` representantskap.

YS` internasjonale utvalg er arbeidsutvalg og forbereder saker for solidaritetsfondets styre.

3. Finansiering    
     
YS` Internasjonale Solidaritetsfond ble etablert 25. november 2009 og er fundert på obligatoriske og friville bidrag fra YS-forbundene. Obligatoriske bidrag til solidaritetsfondet fra YS-forbundene fastsettes av YS` representantskap.

Det er anledning for enkeltmedlemmer, lokale fagforeninger, samt geografiske ledd og bedriftslag til å bidra økonomisk til solidaritetsfondet. Det samme gjelder YS` samarbeidspartnere.

Solidaritetsfondets regnskap føres av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Regnskap og revisjonsrapport behandles av YS` Sentralstyre og fremlegges YS` Representantskap til orientering.

Søknader sendes til: solidaritetsfondet@ys.no

[Tilbake]Utskriftsversjon