Du er her:  - Startside  - Internasjonalt  - Solidaritetsfondet  - Vedtekter

Vedtekter for YS Internasjonale Solidaritetsfond

YS’ Internasjonale Solidaritetsfond ble etablert 25. november 2009. Hovedmålsettingen for solidaritetsarbeidet er demokratiske og rettferdige samfunn. Formålet er å bidra til å bygge sterke, representative og demokratiske fagorganisasjoner. Solidaritetsfondet skal bidra økonomisk til prosjekter som fremmer faglig solidaritet og samarbeid internasjonalt.

§ 1.  Fondets navn er YS Internasjonale Solidaritetsfond

§2.  Fondets formål
Fondet har som hovedmål å gi støtte til fagpolitisk virksomhet i land og områder med svake eller ikke-eksisterende tradisjoner for faglige rettigheter og demokrati. Støtten skal bidra til å bygge opp, styrke og utvikle uavhengige og demokratiske organisasjoner, utvikling av og støtte til demokratiske bevegelser og prosesser, samt styrking av arbeidstakernes faglige rettigheter

§3.   Kapitalinngang
Fondets kapital består av:
a)    Obligatoriske bidrag gitt til fondet av YS-forbund
b)    Bidrag gitt til fondet av lokale avdelinger av YS-forbund
c)    Bidrag gitt til fondet av enkeltpersoner/enkeltmedlemmer
d)    Gaver og andre tilskudd som tilfaller fondet
e)    Avkastning av fondets egne midler

§4.   Forvaltning
Fondet forvaltes av et eget styre, som består av 4 representanter fra YS-tilsluttede foreninger og forbund og 1 representant fra YS-sekretariatet.
Valg av leder og styremedlemmer foretas av YS’ representantskap for en 4-års periode etter innstilling fra sentralstyret.
Suppleringsvalg kan foretas i perioden.
Styret vil stå fritt til å invitere ressurspersoner fra eksterne fagmiljøer til å bidra temamessig.
YS Internasjonale utvalg skal fungere som et arbeidsutvalg og forberede saker for fondsstyret.

§5.  Innkalling til styremøte
Leder innkaller til styremøter minst to ganger per år, eller etter krav fra minst halvparten av styrets medlemmer

§6.  Vedtak
Vedtak i styret fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gis styrets leder dobbeltstemme. Alle vedtak fattes ved åpen votering. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede

§7.  Styrets ansvar
Det ligger til styret å:
a)    Ivareta fondet i henhold til vedtektene
b)    Planlegge fondets virksomhet
c)    Føre protokoll fra styremøtene
d)    Behandle årsberetning, regnskap og revisjonsberetning
e)    Legge fram styrets årsberetning, revidert regnskap med revisjonsberetning for YS` representantskap til godkjenning.


§8.   Revisjon
Fondets regnskaper skal årlig revideres av YS’ revisor.

§9.   Vedtektsendringer

Endring av fondets vedtekter kan foretas av YS’ representantskap med minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmer.

§10.  Oppløsning

En eventuell oppløsning av fondet krever tilslutning fra minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmer. Ved en eventuell oppløsning skal fondets resterende midler gå til de formål som er beskrevet i vedtektenes §2.

[Tilbake]Utskriftsversjon