Du er her:  - Startside  - IA  - Høringsuttalelser

Høringer

12. februar 2013: Tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft 

YS viser til Arbeidsdepartementets høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft. YS mener at det er behov for tiltak for å sikre at regelverket om innleie av arbeidskraft etterleves. Vi tror de foreslåtte tiltak vil være godt egnet til å sikre bedre etterlevelse og vi ser ikke nevneverdige betenkeligheter ved å innføre reglene. 

 

11. februar 2013: Endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid

YS viser til Arbeidsdepartementets høring hvor det foreslås endringer i arbeidsmiljølovens § 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte. De foreslåtte endringer vil styrke deltitidsansattes rettigheter betydelig slik at de gjennom fortrinnsretten kan få ønsket stillingsstørrelse og/eller hel stilling.
 

 19. mars 2009: Forslag til ny framtidig arbeidsskadeforsikring
YS viser til ovennevnte høring hvor departementet foreslår at det opprettes en ny arbeidsskadeenhet, som organiseres som et uavhengig forvaltningsorgan. YS er uenig i forslaget, og mener i stedet at hele yrkesskadeområdet bør samles i Arbeids- og velferdsetaten, NAV.

11. mars 2009: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
YS viser til ovennevnte høring hvor departementet innleder høringsnotatet med at hovedmålet for NAV-reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på trygd. Et syn som YS deler med departementet.  NAV-kontorene skal dekke alle landets kommuner og vil tilby tjenester som tidligere ble ivaretatt av de to statlige etatene Aetat og trygdeetaten, i tillegg til deler av kommunenes sosialtjenester.

[Tilbake]Utskriftsversjon