Du er her:  - YS Ung  - OSS

Ofte Stilte Spørsmål

Her kan du finne noen av de mest hyppige spørsmål vi får.
1.                  Arbeidstid
Hvor mange timer i uka skal jeg jobbe når jeg er ansatt i 100 % stilling?
 
Svar:
Den vanlige arbeidstiden er 40 arbeidstimer i uka, og ikke mer enn ni timer om dagen utenom spisepausene. Dersom du jobber mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling, denne skal minimum være 40 % av lønna. Dersom bedriften har tariffavtale med LO, YS eller andre organisasjoner, vil du normalt ha krav på overtidsbetaling dersom du jobber mer enn 37,5 timer i uka. Vær klar over at denne retten gjelder selv om du ikke er organisert.
 
2.                  Arbeidskontrakt
Kan jeg kreve en skriftlig arbeidskontrakt?
 
Svar:
Ja. Vi anbefaler alltid at arbeidsforholdet formaliseres. Arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at arbeidskontrakt inngås så snart som mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet tar til. I sommerjobber er det ofte snakk om et kortere arbeidsforhold enn en måned, det betyr at forpliktelsen inntrer allerede ved ansettelse (Arbeidsmiljølovens § 14-5). I Arbeidsmiljølovens § 14-6 står det hva en arbeidsavtale minst skal omfatte.
 
Vær klar over at en muntlig arbeidsavtale også er like forpliktende for arbeidsgiver, men problemet med slike avtaler er at det er vanskelig å bevise hva partene er enige om i forhold til ansettelsesvilkår. Merk deg likevel at de rettigheter og plikter som følger av arbeidsmiljøloven selvsagt gjelder uavhengig av om kontrakt er skrevet eller ikke.
 
3.                  Feriepenger
Har jeg krav på feriepenger av lønna jeg får for sommerjobben min?
 
Svar:
Ja, du har krav på feriepenger. Uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet skal feriepengene være minimum 10,2 % av den totale inntekten du har hatt. Er det gjort gjeldende tariffavtale i bedriften kan du ha krav på 12% feriepenger. Vær oppmerksom på at overtid også skal medregnes i feriepengegrunnlaget. Fra tid til annen ser vi arbeidskontrakter hvor arbeidsgiver har forsøkt å inkludere feriepenger i lønna, dette er ikke tillatt!
 
4.                  Lønn
Finnes det noen minstelønn for oss i sommerjobb?
 
Svar:
Det finnes dessverre ingen lov som sier hva du skal ha i minstelønn. Lønna avtales i utgangspunktet fritt mellom deg og arbeidsgiveren din, men på mange arbeidsplasser er det inngått tariffavtale. Denne tariffavtalen vil ha bestemmelser om lønnsfastsettelser.
 
5.                  Spisepauser
Er det slik at jeg har krav på en pause om dagen?
 
Svar:
Ja, du har rett til pause dersom du jobber mer enn 5,5 timer om dagen. Det betyr at ved 8-9 timer arbeidsdag skal du har minst en halv times pause. Reglene er sånn at dersom du ikke kan forlate arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstiden. Det innebærer i tilfellet at du skal ha betalt for spisepausen.
 
6.                  Sykepenger
Hvor lenge må jeg ha jobbet for å kunne få sykepenger av arbeidsgiver?
 
Svar: For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker (opptjeningstid).Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden.. Dersom arbeidstakeren slutter i arbeidet, men igjen begynner å arbeide hos den samme arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidligere arbeidsforholdet med når opptjeningstiden skal beregnes. ( Trygdeloven § 8-18).
 
7.                  Egenmelding
Hvor lenge må jeg ha jobbet for å kunne benytte meg av egenmelding?
 
Svar: For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet for arbeidsgiveren i minst to måneder. Ved gjenansettelse inne to uker regnes tidligere arbeidsforhold med. Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder.
( Trygdeloven § 8-24).
 
8.                  Alder
Hvor gammel må jeg være for å kunne ta meg sommerjobb?
 
Svar: Barn som har fylt 13 år kan nyttes til lett arbeid som ikke kan være til skade for deres helse , utvikling eller skolegang. Ellers må man være fylt 15 år. (Se Arbeidsmiljøloven kapittel 11).
 
 
9.                  Overtid
Har jeg krav på overtid når jeg bare er sommervikar?
 
Svar: Jobber du mer enn 100% stilling, skal det overskytende regnes som overtid og kompenseres med minimum 40%. (Se Arbeidsmiljøloven § 10-6).
 
10.              Endring av ferie
Kan arbeidsgiver endre avtalt ferie?          
 
Svar: Ferielovens § 6 sier om endring av ferie: ” Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien".
 
Dersom arbeidsgiver pålegger deg å jobbe når du egentlig skulle hatt ferie skal dette altså drøftes først. I et drøftingsmøte er det arbeidsgiver som tar den endelige beslutningen, men begge parter har i et slikt møte muligheten til å legge frem sin side av saken før arbeidsgiver tar en beslutning.
Det et også viktig at du kan dokumentere dine økonomiske tap. Dette kan for eksempel
være en reise du har bestilt og betalt for.
 
 
 1. Jeg lurte på hva en makeup artist driver med, og om det er et eget yrke? Hva må til for å bli makeup artist?
 
En make up artist jobber profesjonelt med å legge make up (sminke) innen mote, motevisning, film og motefotografering. Det finnes flere skoler i Oslo, for eksempel NISS-Nordisk institutt for scene og studio, Art Complexion Make up skole og make up artist skolen. Det er 18 års grense på disse skolene. Vårt råd vil alltid være å fullføre videregående skole først, for da har du flere valgmuligheter senere i livet. Er du skolelei kan du jo for eksempel forsøke yrkesfag. Det er mange make up artister som også er frisører.
 
 1. Jeg lurer på hva jeg må gå på for å bli frisør?
 
For å bli frisør må du velge vg1 Design og håndverk. (tidligere GK formgivingsfag). Utdannelsen tar 4 år, hvor de 2 første er på skolen og de 2 siste som lærling i en bedrift. En katalog med hvilken skoler du kan velge i ditt fylke vil være tilgjengelig fra januar. Søknadsfristen er 1.mars.
 
 1. Jeg har hørt at det er en høydegrense for å bli politi, er det det fortsatt?
 
Vi sjekket med politiet og fikk til svar at det ikke lengre er noen
høydegrense for å bli politi. Se for øvrig www.phs.no.
 
 1. Jeg har lyst til å bli flygeleder, hvor kan man studere dette?
 
Du kan sjekke nettsstedet: www.studieguiden.no. Her kan du søke etter studie: flygeleder.
 
 1. Hvilke jobbmuligheter har man som hjelpepleier?
 
Jobbmulighetene er arbeid med mennesker i alle aldre som har psykisk, fysisk eller sosial funksjonssvikt. Konkrete forslag til arbeidsplasser kan være sykehjem, aldershjem, omsorgsboliger, dementboliger, funksjonshemmede i kollektiv/personlig assistent, psykisk utviklingshemmede i egne leiligheter/kompleks/bofellesskap. I tillegg til dette kan det være
muligheter på sykehus i alle avdelinger. Også barneavdeling og fødeavdeling. Det er stort sett bruk for hjelpepleiere over alt :-)
 
 1. Hva gjør jeg for å få en jobb i for eksempel Mag? Drømmer om å skrive reisereportasjer i et blad som deres. Hva kan jeg gjøre for å få akkurat en sånn jobb?
 
Vi sende henvendelsen din til Mag og fikk følgende svar fra Redaktøren:
”For å jobbe som journalist i Mag må man ha en del journalistisk erfaring, enten fra andre  magasiner, aviser e.l. Man må kunne skrive godt, og være interessert i det som unge norske kvinner er interessert i - aller helst ligge litt foran i forhold til å følge med på trender etc. Noen jobber med spesialfelt som f.eks mote, men det er viktig å være allsidig, for vi er en liten redaksjon, og alle bør kunne skrive om det meste. Når det gjelder akkurat reisereportasjene våre, så gjør vi dem sjelden selv. Det er pga tid og kapasitet. Disse reportasjene kjøper vi som oftest inn av frilansere, noen ganger også fra skrivelystne som har vært ute på en spennende tur (men som altså ikke er profesjonelle journalister).
Som sagt er vi en liten redaksjon, men innimellom blir det ledige stillinger hos oss, og da utlyses disse på journalisten.no. :-)”
 
 1. Jeg er 50 % sykemeldt. Kan arbeidsgiver pålegge meg å komme på kveldsmøter uten at jeg får avspasere den tid jeg er der?
 
 
 
 1. Jeg er utdannet helsesekretær. Jobber som assistent i kommunen. Det har vært tatt opp i møte om jeg skal ha fagarbeiderlønn, får ikke svar. Skal jeg ha dette?
 
Du har krav på fagarbeiderlønn, hvis du er autorisert helsesekretær. Hvis ikke du har autorisasjon, så søk om det, så skal du få fagarbeiderlønn.
 
 1. Jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har om jeg har takket ja til et vikariat og deretter får tilbud om et annet vikariat som jeg heller vil ha. Hvordan er det med oppsigelsestid? Jeg kommer til å si opp den stillingen jeg har sagt ja til en måned før jeg skal begynne.
 
Oppsigelsestiden skal være angitt i arbeidskontrakten din som du har inngått med arbeidsgiver for vikariatet du har takket ja til. Du er nødt til å si opp dette vikariatet for å kunne ta det andre.
 
 1. Jeg er ei jente på 15 år som er barnevakt og ikke får mer enn 20 kroner timen. Lurer på om dette er lovlig og om hvilken tariff som gjelder for meg?
 
I Norge er det ingen lovfestet minstelønn. Bedrifter inngår tariffavtaler med fagforeningene som arbeidstaker er organisert i. Hvis du er barnevakt for en privatperson finnes det ingen tariff. Det er da helt lovlig å betale deg 20 kroner timen.
 
 1. Hvis jeg jobber overtid som vaktmester på videregående skole, har jeg da rett på overtidsbetaling. Er 19 år. Får ikke overtidsbetalt.
 
Du har rett på overtidsbetalt. Arbeidstiden din skal være angitt i arbeidskontrakten din. Den skal ikke overstige 9 timer per døgn. I følge arbeidsmiljøloven §10-6 pkt.9 har du rett på minimum 40 % tillegg i lønnen for de timene som er over din normale arbeidstid.
 
 1. Har jeg rett til overtidsbetaling for personalmøter på kveldstid når jeg jobber 80 % på dagtid? Eller gjelder dette bare på full tid?
 
I følge arbeidsmiljøloven §10-6 har du ikke rett på overtidsbetalt hvis du ikke jobber over 9 timer/døgn eller 40 timer/uke. Men det kan eksistere en tariffavtale på din arbeidsplass. Den kan si at du har andre rettigheter som rett til overtidsbetalt for personalmøter på kveldstid. Spør arbeidsgiveren din om dere har tariffavtale og om du kan få en kopi hvis dere har det. Hvis du har rett til overtidsbetalt skal det stå spesifisert der. Hvis det ikke står noe eller dere ikke har tariffavtale har du desverre ingen rett til overtidsbetalt.
 
 1. Jeg jobber på kiosk annen hver helg, lørdag og søndag. Jeg får 81 kroner timen, men ingen helgetillegg. Er det riktig?
 
Arbeidsmiljøloven inneholder ingen regler om lønnsfastsettelse. Lønnen vil derfor bygge på tariffavtale inngått mellom organisasjonene i arbeidslivet, på en avtale med de ansattes tillitsvalgte på den enkelte bedrift eller på den enkeltes arbeidsavtale. Du bør sjekke ut om det eksisterer en tariffavtale på din arbeidsplass. Dersom det gjør det er det store sjanser for at det også står noen om tillegg i helger der.
Ellers regner jeg med at du har en arbeidsavtale. I arbeidsavtalen skal det fremgå avtalt lønn og eventuelle tillegg. Har du ikke arbeidsavtale bør du kreve dette. Det følger av  Arbeidsmiljøloven § 14-5 at du har krav på arbeidsavtale.
Dersom det ikke eksisterer noen tariffavtale på arbeidsplassen din er det i utgangspunktet opp til deg og din arbeidsgiver å bli enige om lønnen din.
 
 1. Har arbeidsgiver lov til å trekke meg for feriepenger når jeg bare tar 4 uker ferie? Jeg har enda ikke fått betalt for den siste uka, siden jeg ikke har hatt behov for 1 uke til. Har de lov til å trekke meg? I min bedrift kan vi ta ut 5 uker ferie.
 
Arbeidsgiver skal trekke deg for 4 uker lønn når du tar 4 uker ferie. Du må gjøre arbeidsgiver oppmerksom på dette da det trekkes for 5 uker automatisk.
 
 1. Jeg er assistent i kommunal barnehage. Jeg tar nå godkjent videregående utdanning i spes.ped. som strekker seg over 3 semestre. Har jeg automatisk krav på lønnsopprykk?
 
Hvis du er førskolelærer og jobber som assistent skal du bli lønnet som fagarbeider. Det er i dag ingen automatikk videre, men det jobbes med å se på nye løsninger i flere kommuner. Du kan kontakte din kommunen for å undersøke når det eventuelt blir endring.
 
[Tilbake]Utskriftsversjon