Du er her:  - Startside  - Utdanning  - Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger, som bygger på videregående opplæring, fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningens lengde varierer fra et halvt til to år.

Fagskoleutdanningen er en del av tertiærutdanningen, det vil si utdanning på nivå etter videregående opplæring. Fagskoleutdanningen skiller seg samtidig fra høyere utdanning på noen områder. Det stilles ingen krav om studiekompetanse ved opptak og undervisningen er ikke nødvendigvis forskningsbasert.

En fagskoleutdanning er i stor grad direkte koblet opp til arbeidslivets behov. Fagskoleutdanning har sitt eget lovverk: fagskoleloven. Den skal sikre at fagskoleutdanninger har høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning. Loven skal også bidra til at studenter ved utdanningene får tilfredsstillende vilkår.

Det er i stor grad private aktører som tilbyr fagskoleutdanning innen ulike fagområder. Kravet for at et tilbud skal godkjennes etter fagskoleloven er at tilbudet er yrkesrettet og bygger på videregående opplæring.

Det er "Nasjonalt organ for kvalitet i opplæringen" (NOKUT) som godkjenner fagskoleutdanninger. En slik godkjenning er også en forutsetting for å få lån i Lånekassen. I dag er det  hovedsaklig de tekniske fagskolene som omfattes av tilskuddordningen fra Lånekassen.

Flertallet av fagskoleutdanningene drives av private aktører og mottar ikke offentlig tilskudd.

Nasjonalt fagskoleråd
Kunnskapsdepartementet har opprettet et nasjonalt fagskoleråd som skal være et rådgivende organ for departementet. Fagskolerådet skal blant annet arbeide for å bedre samarbeidet mellom fagskolene og resten av utdanningssystemet og arbeidslivet.

Nasjonalt fagskoleråd har utarbeidet informasjonsmateriell for fagskoleutdanning. Det finner du her.
 

[Tilbake]Utskriftsversjon