Du er her:  - YS Ung  - Ferdig studert

Medlemsforbund

Som medlem av YS Ung har du fri tilgang til råd og tips i forbindelse med deltids- og sommerjobb. Når du har fullført utdannelsen din trer du ut av YS Ung, og da er det kanskje på tide å melde deg inn i fagforeningen på arbeidsplassen?

Det er alltid trygt å vite at du har tillitsvalgte som kan hjelpe deg på arbeidsplassen. De tillitsvalgte er involvert i de fleste prosesser som foregår på arbeidsplassen og sørger for å ta best mulig vare på medarbeiderne. Som medlem har du rett til juridisk bistand ved for eksempel en arbeidskonflikt.

For å kunne få bistand fra en tillitsvalgt må man være organisert. Vi mener det er en billig forsikring å organisere seg. I tillegg finnes det mange andre medlemsfordeler ved å være organisert som for eksempel gode forsikringsordinger og medlemstilbud.

Alle forbund i YS er partipolitiske uavhengige, noe som betyr at vi fritt kan delta aktivt i utviklingen av politiske prosesser og ikke bidrar med støtte til noe politisk parti. Les mer om de ulike forbund og finn ut hvilket som passer deg best.

 

AVYOs logo stor

AVYO ble etablert i 1950. Forbundet har ca 3 300 medlemmer.AVYO organiserer personer med yrkestilknyttning og ansatte i arbeids- og velferdsetaten. Forbundet har 19 avdelinger og tillitsvalgte i alle enheter i NAV.AVYO har eget sentralkontor i Oslo, med fullservicefunksjon overfor avdelingene og medlemmene.BFOs logo

Befalets Fellesorganisasjon(BFO) er den desidert største tjenestemannsorganisasjonen for befal i Forsvaret, med ca 10 000 medlemmer. Vi er partipolitisk uavhengig og har medlemmer i alle aldre og grader. Bibliotekarforbundets logo stor
Bibliotekarforbundet er et fagforbund for bibliotekarer som organiserer medlemmer i både offentlig og privat sektor. Forbundet er det største fagforbundet for bibliotekarer i Norge og har nå 1 650 medlemmer. Bibliotekarforbundet ble medlem av YS 1. juli 2001. 

Deltas logo

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting. Delta har ca. 62 000 medlemmer. Dyktige tillitsvalgte på arbeidsplassene og ansatte på 11 servicesentra/kontorer ivaretar medlemmenes interesser i det daglige. 19 yrkes- og bransjeorganisasjoner gir medlemmene mulighet til yrkesfaglig utvikling og fellesskap.

 

Finansforbundet logo

Finansforbundet er et moderne, profesjonelt og politisk uavhengig fagforbund som organiserer ca. 37 000 ansatte innen bank, forsikring og tilknyttet virksomhet. Finansforbundets oppgave er å sikre medlemmene trygge ansettelsesforhold og ivareta deres faglige, økonomiske og sosiale interesser.

 

Lærernes logo stor

Lærernes Yrkesforbund (LY) er en politisk uavhengig organisasjon som har til formål å organisere personale innen undervisning og andre stillinger i skoleverket. LY er en av landets eldste lærerorganisasjoner, etablert i 1911, og har ca. 500 medlemmer. Siden navneendringen i 1987 har LY framstått som et forbund i vekst, og en lærerorganisasjon hvor faglærere og annet personell innenfor grunn-, videregående- og høgskole organiserer seg.

 

Negotia logo

Negotia organiserer ansatte i alle typer private virksomheter med arbeid innen kontor, administrasjon, IKT, salg, service, regnskap, lager, samt arbeidsledere, tekniske funksjonærer m.fl. Negotia ble etablert 1. januar 2005, etter sammenslåing av NOFU og Kommunikasjonsforbundet. Forbundet er den største enheten innen YS Privat, med totalt 18 500 medlemmer. 

 

 

 

Norges politilederlags logo stor

Norsk Politilederlag (NLP) ble medlem av YS 1. juli 2001. Organisasjonen samler de fleste lensmennene, en del politistasjonssjefer, noen administrasjonssjefer og enkelte andre ledere i Politi- og lensmannsetaten. Organisasjonene har ca. 500 medlemmer og er den eneste lederorganisasjonen på arbeidsgiversiden i denne etaten. 

 

 Norsk Skolelederforbunds logo

Norsk Skolelederforbund ble medlem av YS 1. juli 2001. NSLF har ca. 2 300 medlemmer og de aller fleste tilhører det kommunale tariffområdet. Norsk Skolelederforbund har majoriteten av sine medlemmer i grunnskolen og i videregående opplæring. NSLF er den eneste organisasjonen som bare organiserer skoleledere. Norsk Skolelederforbund arbeider for ledernes interesser, ikke bare for lønns- og arbeidsvilkår, men også lederfaglige saker.

 

Norsk Tollerforbunds logo stor

Norsk Tollerforbund er det naturlige organisasjonsvalg for tilsatte i Tollvesenet. Forbundet har ca. 1 600 medlemmer og organiserer de fleste av etatens tjenestemenn. 

 

Parats logo stor

Parat er en moderne, robust og slagkraftig arbeidstakerorganisasjon, som organiserer innenfor alle sektorer i arbeidslivet. I Parat kan du være medlem selv om du skifter arbeidsplass. Parat ble etablert 1. januar 2005 etter en fusjon mellom YS-forbundene 2fo (Flerfaglig FellesOrganisasjon), og PRIFO (Privatansattes Fellesorganisasjon). Parat har i overkant av 27 000 medlemmer.

 

 Personellforbundets logo stor

Personellforbundet ble stiftet i 1960 og er en organisasjon med bred erfaring i virksomheten Forsvaret. Vi organiserer alle grupper sivile, vervede og lærlinger i Forsvaret, samt tilsatte ved forsvarsrelaterte virksomheter. Personellforbundet har ca. 3 400 medlemmer. Personellforbundet har som formål å fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser, samt trygghet i arbeidssituasjonen.

 

SAfes logo stor

SAFE er forbundet for ansatte i energisektoren, til lands og til havs. Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren - SAFE ble opprettet av tillitsvalgte innenfor olje- og gassindustrien i YS sammen med Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) i august 2005. SAFE er en konsekvens av utviklingen innen energisektoren. Som et større og sterkere bransjeforbund vil SAFE kunne ivareta de ansattes rettigheter på en enda bedre måte. SAFE har ca. 9 000 medlemmer.


 

SKLs logo stor

Skatteetatens Landsforbund (SkL) er et partipolitisk uavhengig forbund. Vi organiserer tilsatte innenfor alle grupper og på alle nivåer i Skatteetaten. SkL ble stiftet i 1963 og har i dag ca. 1 600 medlemmer. SkL er organisert med lokalavdelinger og har eget sekretariat i Oslo.

 

STLs logo stor

Sosialtjenestemennenes Landsforbund - STL er et partipolitisk uavhengig forbund. Forbundet vil snart endre navn til Kriminalomsorgens Yrkesforbund, KY. Vi organiserer 1250 ansatte i Kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer. Vi har hovedsakelig medlemmer som er tilsatt i staten. Den største medlemsgruppen er fengselsbetjenter. Vi arbeider for å sikre medlemmene trygge arbeidsplasser, god lønn og hjelp ved arbeidskonflikter.

 

Statfos logo stor

STAFO er en paraplyorganisasjon for selvstendige medlemsorganisasjoner. Forbundet omfatter vel 40 organisasjoner, som har til sammen 7 500 medlemmer. Organisasjonene varierer i størrelse fra åtte til 1 700 medlemmer. STAFO organiserer hovedsaklig i offentlig tilknyttete virksomheter. STAFO ble stiftet i 1923 og bygger på tradisjon og erfaring. Det moderne STAFO har til enhver tid en oppdatert og kompetent stab til støtte for tillitsvalgte og øvrige medlemmer. Rådgiving, informasjons- og opplæringsvirksomhet er sentralt i det daglige arbeidet. STAFOs kontor ligger i Lakkegata på Grønland i Oslo.

 

YTFs logo stor

Yrkestrafikkforbundet (YTF) organiserer ansatte i bedrifter som utfører transport av personer og/eller gods. Yrkestrafikkforbundet er en landsomfattende fri og politisk uavhengig fagorganisasjon med ca. 10 500 medlemmer.

 

[Tilbake]Utskriftsversjon